پروژه های ساختمانی تجاری هوداک سازه غرب

پروژه های ساختمانی تجاری هوداک سازه

فعالیت در راستای توسعه،ساخت و بهبود زیربناهای عمرانی کشور بعنوان عضوی از شرکت های مهندسی و عمرانی برای سازندگی و آبادانی و با تاکید بر روش های دانش محور و استفاده از روش های دانش محور و استفاده از روش های مطابق استانداردهای روز تاسیس گردید.این شرکت بر اساس معیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های ابنیه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی،راه و ترابری به ترتیب دارای رتبه می باشد.

پیمانکاری و مقاطعه کاری کلیه پروژه های عمرانی دولتی و غیر دولتی
پیمانکاری کلیه پروژه های سیویل و تاسیسات شهری، محوطه و راه سازی
مدیریت پیمان انواع پروژه های ساختمانی، صنعتی، تولیدی، صنایع غذایی، اداری، آموزشی و تجاری
پیمانکاری پروژه های بیمارستانی و درمانی و راه سازی
ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به کارفرمایان اعم از بخش دولتی و خصوصی